DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 8


SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 8 - IM ZOFII GALEWSKIEJ ZOBOWIĄZUJE SIĘ ZAPEWNIĆ DOSTĘPNOŚĆ SWOJEJ STRONY INTERNETOWEJ ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2019 R.
O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRON INTERNETOWYCH I APLIKACJI MOBILNYCH PODMIOTÓW PUBLICZNYCH.

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI MA ZASTOSOWANIE DO STRONY INTERNETOWEJ STRONA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 8.

 • DATA PUBLIKACJI STRONY INTERNETOWEJ:
 • DATA OSTATNIEJ ISTOTNEJ AKTUALIZACJI:

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

STRONA INTERNETOWA JEST CZĘŚCIOWO ZGODNA Z USTAWĄ O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRON INTERNETOWYCH I APLIKACJI MOBILNYCH PODMIOTÓW PUBLICZNYCH Z POWODU NIEZGODNOŚCI LUB WYŁĄCZEŃ WYMIENIONYCH PONIŻEJ.


TREŚCI NIEDOSTĘPNE

 • BRAK MOŻLIWOŚCI PREZENTACJI TREŚCI W WYBRANYM UKŁADZIE PIONOWYM LUB POZIOMYM
 • BRAK MOŻLIWOŚCI WPROWADZANIA DANYCH ALTERNATYWNYMI SPOSOBAMI NIŻ WYKORZYSTANIE KLAWIATURY
 • BRAK OBSŁUGI PRZEZ URZĄDZENIA MOBILNE

WYŁĄCZENIA

 • NIE DOTYCZY

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJĘ SPORZĄDZONO NA PODSTAWIE SAMOOCENY.


INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 • ZA ROZPATRYWANIE UWAG I WNIOSKÓW ODPOWIADA: MICHAŁ ŚWIDERSKI.
 • E-MAIL: M.SWIDERSKI@KOZMINSKA.EDU.PL
 • TELEFON: 226291610

KAŻDY MA PRAWO:

 • ZGŁOSIĆ UWAGI DOTYCZĄCE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRONY LUB JEJ ELEMENTU,
 • ZGŁOSIĆ ŻĄDANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRONY LUB JEJ ELEMENTU,
 • WNIOSKOWAĆ O UDOSTĘPNIENIE NIEDOSTĘPNEJ INFORMACJI W INNEJ ALTERNATYWNEJ FORMIE.

ŻĄDANIE MUSI ZAWIERAĆ:

 • DANE KONTAKTOWE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ,
 • WSKAZANIE STRONY LUB ELEMENTU STRONY, KTÓREJ DOTYCZY ŻĄDANIE,
 • WSKAZANIE DOGODNEJ FORMY UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI, JEŚLI ŻĄDANIE DOTYCZY UDOSTĘPNIENIA W FORMIE ALTERNATYWNEJ INFORMACJI NIEDOSTĘPNEJ.

ROZPATRZENIE ZGŁOSZENIA POWINNO NASTĄPIĆ NIEZWŁOCZNIE, NAJPÓŹNIEJ W CIĄGU 7 DNI. JEŚLI W TYM TERMINIE ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI ALBO ZAPEWNIENIE DOSTĘPU W ALTERNATYWNEJ FORMIE NIE JEST MOŻLIWE, POWINNO NASTĄPIĆ NAJDALEJ W CIĄGU 2 MIESIĘCY OD DATY ZGŁOSZENIA.


SKARGI I ODWOŁANIA

NA NIEDOTRZYMANIE TYCH TERMINÓW ORAZ NA ODMOWĘ REALIZACJI ŻĄDANIA MOŻNA ZŁOŻYĆ SKARGĘ DO ORGANU NADZORUJĄCEGO POCZTĄ LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES:

 • ORGAN NADZORUJĄCY: DYREKTOR SOSW NR 8
 • ADRES: UL. KOŹMIŃSKA 7 00-448 WARSZAWA
 • E-MAIL: SEKRETARIAT@KOZMINSKA.EDU.PL
 • TELEFON: 226291610

SKARGĘ MOŻNA ZŁOŻYĆ RÓWNIEŻ DO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH.DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA


SPOSÓB DOJAZDU DO SOSW NR 8


SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI SŁABOWIDZĄCYCH NR 8 IM. DR ZOFII GALEWSKIEJ (W SKRÓCIE SOSW NR 8) ZNAJDUJE SIĘ W CENTRUM WARSZAWY, W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE, MIĘDZY ULICAMI GÓRNOŚLĄSKĄ, KOŹMIŃSKĄ I FABRYCZNĄ.
BUDYNKI SOSW NR 8 TWORZĄ LITERĘ U Z DZIEDZIŃCEM I PARKINGIEM DOSTĘPNYM OD ULICY FABRYCZNEJ.

DOJAZD MOŻLIWY JEST ŚRODKAMI TRANSPORTU PUBLICZNEGO, SAMOCHODAMI OSOBOWYMI, MINI AUTOBUSAMI I AUTOKARAMI.
INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU PUBLICZNEGO MOGĄ ULEC ZMIANIE. ZALECA SIĘ SPRAWDZIĆ AKTUALNE INFORMACJE NA STRONIE
OZNAKOWANE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH ZNAJDUJE SIĘ NA SKRZYŻOWANIACH ULIC GÓRNOŚLĄSKIEJ Z KOŹMIŃSKĄ ORAZ KOŹMIŃSKIEJ Z FABRYCZNĄ, PRZEJŚCIA NIE POSIADAJĄ SYGNALIZACJI DŹWIĘKOWEJ, CHODNIKI DLA PIESZYCH NIE MAJĄ WYDZIELONYCH PASW DLA ROWERZYSTÓW. NAJBLIŻSZE MIEJSCA PARKINGOWE ZNAJDUJĄ SIĘ NAPRZECIWKO BUDYNKU SZKOŁY SOSW NR 8 W ZATOCE ULICY KOŹMIŃSKIEJ. PARKOWAĆ MOŻNA RÓWNIEŻ WZDŁUŻ ULICY FABRYCZNEJ ORAZ NA PARKINGU NA DZIEDZIŃCU SOSW NR 8, O ILE JEST MIEJSCE.

WEJŚCIE DO BUDYNKU I STREFA OBSŁUGI

GŁÓWNE WEJŚCIE DO BUDYNKU JEST OD ULICY KOŹMIŃSKIEJ, BLIŻEJ ULICY GÓRNOŚLĄSKIEJ. WCHODZIMY DO WIATROŁAPU GDZIE JEST KILKA STOPNI I NASTĘPNE DRZWI OTWIERANA ELEKTRONICZNIE PRZEZ PORTIERA, DO KTÓREGO NALEŻY ZADZWONIĆ PRZEZ DOMOFON. WEJŚCIE NIE MA POCHYLNI. JEDYNE WEJŚCIE DO OŚRODKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA WÓZKU JEST OD STRONY PARKINGU W DZIEDZIŃCU, GDZIE ZNAJDUJE SIĘ POCHYLNIA.
W BUDYNKU NIE MA WYDZIELONYCH STREF KONTROLI ALE TRZEBA ZAMELDOWAĆ SIĘ NA PORTIERNI, NIE MA WINDY, NIE MA INFORMACJI W ALFABECIE BRAILLE’A, NIE MA TABLIC WIZUALNYCH Z PLANEM SZKOŁY I INTERNATU ANI MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z INFORMACJI GŁOSOWYCH, BRAK PĘTLI INDUKCYJNEJ ORAZ DOSTĘPU DO TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO NA MIEJSCU LUB ONLINE, NIE MA OZNACZEŃ BRAJLOWSKICH. MOŻNA WCHODZIĆ Z PSEM ASYSTUJĄCYM.
W PRZYPADKU NIEMOŻNOŚCI DOTARCIA INTERESANTA DO WŁAŚCIWEJ KOMÓRKI OŚRODKA, ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYJŚCIA PRACOWNIKA MERYTORYCZNEGO DO INTERESANTA I OBSŁUGI W DOGODNY DLA NIEGO SPOSÓB, PO UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU TAKIEJ POTRZEBY U PRACOWNIKA OŚRODKA. NA TERENIE OŚRODKA SĄ TOALETY OGÓLNODOSTĘPNE, ŻADNA Z NICH NIE JEST DOSTOSOWANA DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. TYLKO PARTER CZĘŚCI SZKOLNEJ JEST DOSTĘPNY DLA OSÓB NA WÓZKACH INWALIDZKICH.